Nota legal


Titularitat del lloc Web.

www.flywithyourenglish.com és un lloc web, el nom de domini es troba registrat i és propietat de Maria Montañés Gassol (d’ara endavant FLY WITH YOUR ENGLISH) amb domicili al carrer de Riu-sec, 69 baixos, 08205, de Sabadell.
La finalitat de www.flywithyourenglish.com és d’informar sobre la activitat de FLY WITH YOUR ENGLISH.
L’accés a www.flywithyourenglish.com és gratuït. L’ús del lloc web suposa l’acceptació del present Avís Legal.

Obligacions de l’usuari.

En accedir a la web www.flywithyourenglish.com, l’usuari es compromet a utilitzar la informació i continguts de la mateixa de conformitat amb el present Avís legal, amb la legislació vigent i amb les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic, i en particular a:

a) Actuar lleialment i de bona fe en totes les seves relacions amb FLY WITH YOUR ENGLISH.
b) Proporcionar dades verdaderes i exactes durant la seva relació amb FLY WITH YOUR ENGLISH.
c) Utilitzar de forma correcta i de conformitat amb la legislació vigent, la moral o l’ordre públic, respectant el present Avís legal i, en el seu cas, les Condicions d’ús o contractació establertes, així com a no permetre l’ús per tercers no autoritzats de les eines i serveis prestats.
d) Col·laborar i posar en coneixement de FLY WITH YOUR ENGLISH aquelles informacions, en especial de tipus tècnic, a les que tingui accés en l’exercici de les seves operacions i que puguin afectar o perjudicar de forma alguna a la integritat del lloc web www.flywithyourenglish.com, el servei prestat per FLY WITH YOUR ENGLISH, els seus socis, col·laboradors, proveïdors, altres usuaris o altres tercers, així com a les estipulacions del present Avís legal, o si s’escau, les Condicions d’ús o contractació.

Responsabilitat.

FLY WITH YOUR ENGLISH no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivessin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés a www.flywithyourenglish.com, així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatius d’accés a la xarxa d’internet. FLY WITH YOUR ENGLISH tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats d’actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a FLY WITH YOUR ENGLISH, en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

Continguts del lloc web i enllaços a tercers.

La informació continguda en l’espai web pot no estar actualitzada en tot moment; en aquest cas FLY WITH YOUR ENGLISH, no serà responsable dels possibles danys derivats d’un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.
FLY WITH YOUR ENGLISH es reserva el dret a poder suspendre temporalment l’accessibilitat al lloc web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.
www.flywithyourenglish.com, pot contenir enllaços i/o vincles (links) a llocs web externs on el contingut no és atribuïble ni exigible a FLY WITH YOUR ENGLISH, sent responsable el titular de cada un dels llocs web accedits.
L’establiment de qualsevol enllaç des d’un lloc web al de www.flywithyourenglish.com, s’haurà de realitzar sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts en FLY WITH YOUR ENGLISH, sense prèvia autorització.

Propietat industrial i intel·lectual.

Els continguts (incloent, però no de forma exclusiva, textos, logotips, imatges, dibuixos, disseny web, marques, codi font i software) del lloc web www.flywithyourenglish.com estan protegits per la legislació aplicable en matèria de propietat industrial i intel·lectual vigent i qualsevol altre normativa aplicable. L’explotació legítima dels mateixos correspon exclusivament a FLY WITH YOUR ENGLISH o al seus llicenciadors, quedant totalment prohibida la reproducció, i/o distribució total o parcial de qualsevol tipus de contingut per part de l’usuari i/o tercers de no existir autorització expressa per part de FLY WITH YOUR ENGLISH facultant o permetent la difusió dels mateixos.

En cap cas l’accés al lloc web www.flywithyourenglish.com implica permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars ni cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, llevat que FLY WITH YOUR ENGLISH autoritzi de forma expressa el contrari.

Sense perjudici de tot l’anterior, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web www.flywithyourenglish.com pugui vulnerar drets de tercers, preguem així ho posin en el nostre coneixement el més aviat possible.

Comentaris i suggeriments.

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

Modificació de l’Avís Legal.

El contingut en el present Avís legal té una durada indefinida i podrà ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent en cada moment i als canvis que puguin sorgir de l’activitat de FLY WITH YOUR ENGLISH.

Legislació i jurisdicció aplicables.

El contingut en el present Avís legal i qualsevol de les polítiques de privacitat, galetes o normes sectorials d’aplicació es regeixen per les lleis espanyoles vigents en cada moment. En cas de disputa o controvèrsia les parts se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents. En cas que les parts considerin necessari recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, hauran de proposar-ho i acceptar-ho expressament i per escrit en el moment en que sorgeixi la controvèrsia, i sempre en base al que preveu per la normativa d’aplicació.


Política de privacitatLa present política de privacitat (“política de privacitat”) descriu com Maria Montañés Gassol (d’ara endavant FLY WITH YOUR ENGLISH) recull, processa i utilitza la informació personal dels seus clients i usuaris, sempre emparant-nos en el nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, sent recollides exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractades de manera incompatible amb aquests fins i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament general de protecció de dades (UE) 679/2016 (d’ara endavant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant LOPDGDD).
La política de privacitat serà actualitzada periòdicament amb l’objecte de clarificar o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres autoritats de control que puguin produir-se i que haguessin d’aplicar-se i serà accessible en tot moment per a la seva consulta des de el lloc web www.flywithyourenglish.com.

Identificació del responsable del tractament:

L’entitat responsable del tractament de les seves dades és:

FLY WITH YOUR ENGLISH (Maria Montañés Gassol),
34731481D
C/ Riu-sec, 69 baixos, 08205 Sabadell
697898706
info@flywithyourenglish.com

Mitjans a través dels quals tractem les seves dades:

Tractem dades personals en els següents supòsits:

(i) Visites a la nostra pàgina web;
(ii) Interacció, connexió o enllaços amb la nostra pàgina web a través d’eines de xarxes socials, blocs o altres webs;
(iii) Ús d’algun dels nostres serveis de comunicació electrònica, ens remets un correu electrònic, ens remets una consulta o suggeriment a través dels nostres formularis de contacte;
(iv) Si vostè és client com a alumne o pare, mare, família, tutor o representant legal dels nostres alumnes.

Amb quines finalitats tractem les seves dades:

Des de FLY WITH YOUR ENGLISH tractem les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable i en particular el RGPD i la LOPDGDD. Les dades personals no s’utilitzaran per a finalitats diferents de les exposades a continuació:

Dades d’usuaris web:

Les dades de navegació d’usuaris de la web seran tractades únicament amb finalitats tècniques necessàries per al bon funcionament de la pàgina web i de conformitat amb el que disposa la nostra política de galetes, així com per facilitar informació sobre la nostra activitat empresarial i, en el seu cas, per atendre a les consultes i suggeriments dels nostres clients i usuaris.

Dades d’alumnes, pares, mares, tutors o representants legals:

Les dades dels nostres alumnes així com les dels seus familiars, tutors o representants legals, seran tractades amb la finalitat de prestar els serveis contractats, així com per a realitzar la gestió de facturació fiscal, comptable i administrativa de la relació contractual que legitima el tractament de les dades.Dades recollides a través dels formularis de contacte:

També podrem tractar dades personals si els interessats ens remeten consultes, queixes o suggeriments a través dels formularis de contacte habilitats a tals efectes en el nostre lloc web, amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.
Les dades obligatòries de cada formulari seran identificades com a tals. En cas d’absència o incorrecció de les mateixes, FLY WITH YOUR ENGLISH no podrà identificar-lo correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre de la consulta.

Dades de correus electrònics rebuts:

També tractarem dades personals si els interessats remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les direccions facilitades en el lloc web a tals efectes. En aquest cas, les dades seran tractades amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Dades recollides a través dels nostres perfils a xarxes socials:

Podrem tractar les dades dels usuaris de xarxes socials que interactuen amb la pàgina de perfil de FLY WITH YOUR ENGLISH en les diferents xarxes socials.

Clàusules particulars per a xarxes socials

Facebook

Al prémer el botó “M’agrada” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que FLY WITH YOUR ENGLISH, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Facebook, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el mur d’aquests, així com enviar missatges. FLY WITH YOUR ENGLISH, en cap cas utilitzarà les dades per altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “ja no m’agrada”.

Instagram

Al seguir el nostre perfil, l’usuari accepta que FLY WITH YOUR ENGLISH, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat d’Instagram, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia), publicar notícies que apareixeran a la pàgina principal d’aquests. FLY WITH YOUR ENGLISH, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor.
La informació facilitada per FLY WITH YOUR ENGLISH, als seus perfils de xarxes socials tenen una finalitat merament informativa. FLY WITH YOUR ENGLISH, no és responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.
En relació a la modificació de les teves dades en una xarxa social, t’informem que a l’utilitzar una plataforma aliena a FLY WITH YOUR ENGLISH, pots realitzar-la a través de la configuració del teu perfil de cada un dels teus perfils a les diferents xarxes socials. FLY WITH YOUR ENGLISH, únicament pot consultar o donar de baixa les teves dades en qualitat de seguidor.

A qui comuniquen les seves dades:

FLY WITH YOUR ENGLISH garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal, no comunicant-les a tercers sense la prèvia autorització del titular de les mateixes. No obstant, en virtut de les diferents necessitats de FLY WITH YOUR ENGLISH, podrem comunicar les dades als següents destinataris:

Proveïdors de serveis

FLY WITH YOUR ENGLISH podrà subcontractar diferents serveis amb proveïdors de serveis auxiliars que tindran accés a dades de caràcter personal, a títol merament enunciatiu i sense caràcter limitatiu: proveïdors de software, proveïdors de hosting i cloud o en el núvol i els seus servidors informàtics, consultors o assessors fiscals, comptables i jurídics, i altres proveïdors i professionals, els qui tractaran les dades personals com a encarregats del tractament en nom i per compte de FLY WITH YOUR ENGLISH. En tal cas, els proveïdors tindran subscrits acords de tractament de dades de caràcter personal limitant el seu tractament a les finalitats del servei prestat i sempre sota les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.

Administració pública i autoritats:

Podrem comunicar les seves dades i qualsevol altre informació que estigui en el nostre

poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas a l’Administració pública amb competència en la matèria, així com a les autoritats públiques competents. Tot això per habilitació legal i amb l’única finalitat de complir amb les nostre obligacions i prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes en els serveis prestats a través del nostre Lloc Web.

Conservació de les dades:

No fem servir galetes més enllà de les tècniques necessàries per al bon funcionament de la web. No obstant, les dades recollides a través de les galetes i dades de navegació d’usuaris web, tindran un període de conservació màxim d’un any des de la seva recollida.
Les dades referides als nostres alumnes, els seus pares, mares, famílies, tutors o representants legals, es conservaran pel temps necessari per atendre a la finalitat per la qual hagin estat recollides i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació negocial. Les dades econòmiques es conservaran a l’empara del que disposa la Llei 58/2003 general tributària.

Les dades referents a les consultes formulades pels usuaris a través dels formularis web i les rebudes per correu electrònic es conservaran per un temps màxim d’un any des de la data en què van ser recollides.
Les dades d’usuaris que accedeixin a una xarxa social de FLY WITH YOUR ENGLISH no seran incorporades a les bases de dades de l’empresa, i per tant, seran conservades en les condicions i pels períodes de temps establerts per la xarxa social corresponent.

Exercici de drets:

Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, limitació del tractament i revocació del consentiment pot dirigir-se per escrit a: info@flywithyourenglish.com

Contacti amb el nostre DPD:

Pot contactar amb al nostre delegat de protecció de dades enviant un correu electrònic a: dpd@flywithyourenglish.com

Tutela de drets davant l’autoritat de control:

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l’usuari pot dirigir-se a l’autoritat de control nacional corresponent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i/o defensa dels seus drets.

Responsabilitats de l’usuari:

L’usuari garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar aquest lloc web www.flywithyourenglish.com i el seu contingut, garantint que les dades que facilita en cada un dels formularis en els que FLY WITH YOUR ENGLISH sol·licita les seves dades personals són correctes, reconeixent-se responsabilitat d’informar a FLY WITH YOUR ENGLISH de qualsevol canvi i/o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Mesures de seguretat:

FLY WITH YOUR ENGLISH ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat de les mateixes, complint amb els requisits normatius previstos per la normativa d’aplicació i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control de FLY WITH YOUR ENGLISH.

Normativa relacionada.

Si desitja obtenir més informació sobre la normativa que l’assisteix, protegeix i fixa els seus drets, posem a la seva disposició les lleis que han inspirat la present política i són rellevants per a vostè:
• Reglament general de protecció de dades UE 2016/679
• Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
• Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova al Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
• Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic
Fly with your English   -   C. Ríu-sec, 69 Baixos - 08205 Sabadell   -   Tel. +34 697 898 706   -   info@flywithyourenglish.com
GC-004316   -   Avís legal   -   Política de cookies   -   Mapa web   -   Produced by Anunzia